znacka sm

13.01.2018 Drage kolege ribolovci, odlučili smo da na jednom mestu prikupimo i objavimo većinu najvažnijh zakonskih odredbi koje regulišu prava i obaveze ribočuvara, kao i kazne za one ribolovce koji ne poštuju taj deo zakonskih odredbi.

Svi znamo da ribolovci često ne poznaju dovoljno dobro pojedine zakone, pravilnike, odluke ili naredbe, te smatramo da je poznavanje i što je još bitnije poštovanje zakona od izuzetne važnosti, kako ribolovci ne bi dovodili sebe u neprijatne situacije. Uz ovo, imamo nameru, da obajvimo i ostale najbitnije zakonske odredbe koje regulišu pitanje rekreativnog ribolova, kako na našem sajtu, tako i na našoj FB stranici.

На основу потребе о информисању риболоваца о овлашћењима рибочувара и у циљу спречавања злоупотреба, довођења у заблуду, нејасних, незаконитих или неких других радњи самих рибочувара али и рекреативних риболоваца, навешћемо законске одредбе које регулишу ову област:
 
КРИВИЧНИ ЗАКОНИК
 
("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и
94/2016)
 
Незаконит риболов
 
Члан 277
(1) Ко лови рибу или друге водене животиње за време ловостаја или у водама у којима је лов забрањен, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.
(2) Ко лови рибу или друге водене животиње експлозивом, електричном струјом, отровом, средствима за омамљивање или на начин штетан за размножавање тих животиња или којим се те животиње масовно уништавају, казниће се затвором до три године.
(3) Казном из става 2. овог члана казниће се и ко лови рибу или друге водене животиње веће биолошке вредности или у већој количини или при лову уништи већу количину риба или других водених животиња.
(4) Улов и средства за риболов одузеће се.
 
Спречавање службеног лица у вршењу службене радње
 
Члан 322
(1) Ко силом или претњом да ће непосредно употребити силу спречи службено лице у вршењу службене радње коју предузима у оквиру својих овлашћења или га на исти начин принуди на вршење службене радње, казниће се затвором од три месеца до три године.
(2) Ако приликом извршења дела из става 1. овог члана учинилац увреди или злостави службено лице или му нанесе лаку телесну повреду или прети употребом оружја, казниће се затвором од шест месеци до пет година.
(3) Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана учини према службеном лицу у вршењу послова јавне или државне безбедности или дужности чувања јавног реда и мира, спречавања или откривања кривичног дела, хватања учиниоца кривичног дела или чувања лица лишеног слободе, казниће се затвором од једне до осам година.
(4) Ако приликом извршења дела из ст. 1. и 3. овог члана учинилац службеном лицу нанесе тешку телесну повреду, казниће се за дело из става 1. затвором од једне до осам година, а за дело из става 3. затвором од две до десет година.
(5) За покушај дела из става 1. овог члана казниће се.
(6) Ако је учинилац дела из ст. 1. до 3. овог члана био изазван незаконитим или грубим поступањем службеног
лица, може се ослободити од казне.
 
Напад на службено лице у вршењу службене дужности
 
Члан 323
(1) Ко нападне или прети да ће напасти службено лице у вршењу службене дужности, казниће се затвором од три месеца до три године.
(2) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана службеном лицу нанесена лака телесна повреда или је прећено употребом оружја, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.
(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено према службеном лицу у вршењу послова јавне или државне безбедности, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
(4) Ако приликом извршења дела из ст. 1. и 3. овог члана учинилац службеном лицу нанесе тешку телесну повреду, казниће се за дело из става 1. затвором од једне до осам година, а за дело из става 3. затвором од две до десет година.
(5) За покушај дела из става 1. овог члана казниће се.
(6) Учинилац дела из ст. 1. до 3. овог члана који је био изазван незаконитим или грубим поступањем службеног лица може се ослободити од казне. Учествовање у групи која спречи службено лице у вршењу службене радње
 
Члан 324
(1) Ко учествује у групи која заједничким деловањем спречи службено лице у вршењу службене радње или га на исти начин принуди на вршење службене радње, казниће се за само учествовање затвором до две године.
(2) За покушај ће се казнити.
(3) Коловођа групе која изврши дело из става 1. овог члана, казниће се затвором од шест месеци до пет година.
 
З А К О Н О ЗАШТИТИ И ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ РИБЉЕГ ФОНДА
("Сл. гласник РС", бр. 128/2014)
 
Чување рибарског подручја
 
Члан 11.
Корисник је дужан да обезбеди чување рибарског подручја. Чување рибарског подручја врши лице које је запослено на неодређено време код корисника, које има стечено образовање четвртог степена, положен стручни испит и лиценцу за рибочувара и које није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против имовине, кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре (у даљем тексту: рибочувар). Рибочувар има својство службеног лица.
 
Овлашћења рибочувара
 
Члан 14.
У вршењу својих послова рибочувар, као службено лице, овлашћен је да:
1) затражи од лица затеченог на риболовној води или у њеној непосредној близини или у риболову, да покаже исправе којима се утврђује његов идентитет и дозволу за привредни риболов, односно дозволу за рекреативни риболов;
2) изврши преглед објеката, пловних објеката, возила, риболовног алата, опреме и улова и да утврди да ли се риболов обавља у складу са овим законом;
3) приступи свакој риболовној води на рибарском подручју у циљу контроле;
4) фотографише и снима недозвољене радње и лица која учествују у њима затечена на риболовној води или у њеној непосредној близини;
5) привремено одузме дозволу за привредни или рекреативни риболов, средства, алат и опрему, као и друге предмете пронађене на риболовној води или у њеној непосредној близини, ако постоји основана сумња да су употребљени или намењени за извршавање радњи које су забрањене овим законом;
6) одузме улов уколико постоји основана сумња да је риба уловљена у супротности са одредбама овог закона;
7) затражи помоћ надлежног органа унутрашњих послова и инспектора надлежног за послове заштите и одрживог коришћења рибљег фонда (у даљем тексту: инспектор) ако је онемогућен у вршењу послова рибочуварске службе;
8) обавља и друге послове у складу са програмом управљања рибарским подручјем. О извршеном привременом одузимању докумената, средстава, алата, опреме и улова, рибочувар издаје потврду лицу од кога је извршио привремено одузимање. Лице затечено на риболовној води или у њеној непосредној близини дужно је да на захтев
рибочувара покаже исправе којима се утврђује његов идентитет и дозволу за привредни риболов, односно дозволу
за рекреативни риболов и омогући преглед објеката, пловних објеката, возила, риболовног алата, опреме, средстава и улова. Одузета средства, алате, опрему, улов, као и документа из става 1. тачка 5) овог члана рибочувар је дужан да без одлагања преда кориснику.

 

Prijava

Gosti

Imamo 43 gostiju i nema članova online

                                                                   Copyright © 2018 Ujedinjeni Ribolovci Srbije. All rights reserved.